CHIMNEY DETAILS 2018, Chimney with slipform

CHIMNEY DETAILS, March 2018 Detail with slipform